Nieuwe bestuursleden en toekomstplannen

mei, 2024

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering dinsdag 14 mei 2024

Algemene ledenvergaderingen hebben iets officieels: het gevoerde beleid van de Vereeniging wordt besproken, het te voeren beleid wordt aangestipt, de financiën worden doorgenomen en de bestuurswisselingen worden aan de leden voorgelegd. Dat de leden van de 8 October Vereeniging de ALV serieus nemen is te zien: om kwart voor 8 is de vergaderzaal in Stadskaffee Laurens al goed gevuld.

Klokslag 8 uur opent voorzitter Frits Westerkamp de vergadering door iedereen van harte welkom te heten en meteen de eerste huishoudelijke mededelingen te doen. De leden van het bestuur die gemist worden vanavond, dat zijn er twee. De rest van het bestuur is, met stropdas en bestuursspeld, aanwezig.

Voordat we alle agendapunten afwerken, blikt Frist nog één keer terug op de afgelopen viering: het jubileumjaar 450 jaar Alkmaar Ontzet. Twaalf maanden hebben een heleboel Alkmaarse organisaties samengewerkt om het een bijzonder jaar te maken. Voor wat betreft onze ‘eigen’ viering werd het grote slotfeest genoemd, dat in eerste instantie leek te stranden doordat het moeilijker bleek om zo’n groot evenement te organiseren dan gedacht. Maar door de tomeloze inzet van bestuurslid Rob Boerlage is er in samenwerking met de horecaondernemers van Alkmaar toch een bijzonder feestelijk einde gekomen aan alle 450 jaar Ontzet-activiteiten.

Daarna volgen de vaste onderdelen als het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 2023, het financiële jaarverslag, het verslag van de kascontrolecommissie, kwijting aan bestuur voor afgelegde rekening en verantwoording en de benoeming Kascontrolecommissie 2024.

Na de pauze worden de afscheidnemende bestuursleden, penningmeester Ronny Schuijt en bestuurslid Roy Schoonhoven, door Frits in het zonnetje gezet en natuurlijk heel hartelijk bedankt voor hun enorme inzet voor de vereniging. Roy Schoonhoven krijgt tevens het erelidmaatschap van de vereniging uitgereikt. 

Als er bestuursleden vertrekken, komen er gelukkig ook altijd nieuwe. Samantha Witte wordt door de ALV benoemd tot nieuwe penningmeester. En Kim Hollenberg loopt dit jaar mee om volgend jaar de taken van secretaris Marit Mulder over te nemen.

De volgende bestuurswissel wordt ook besproken: Frits Westerkamp heeft twee termijnen als voorzitter vol gemaakt en bereikt de pensioengerechtigde leeftijd van 67. Volgens de statuten maakt hij plaats voor een nieuwe kandidaat. Over die leeftijd ontstaat discussie in de vergadering. We worden met z’n allen vitaler oud en waarom mag je dan niet tot je 70ste of 85ste voorzitter blijven? Een legitieme vraag die Frits gaat meenemen tijdens besprekingen voor het nieuwe strategische beleid van de vereniging voor de komende jaren. 

Klein hoogtepunt van de ALV is altijd het bekendmaken van het thema van de aankomende Ontzetviering. In 2024 is het thema: Zee van Beleven en daarmee wordt aangesloten bij het 150-jarig bestaan van het Noord-Hollands Kanaal. Het thema van de jeugdoptocht wordt Wondere WaterWereld en het thema van de GMO, onthuld door Gerard Kuijper, zal zijn: Spreekwoordelijke Waterparade. 

Gedurende de hele vergadering is er volop ruimte voor leden om vragen te stellen, hun mening te geven en suggesties te doen. En daarom zingen we pas om 11 uur het Stedelied ter afsluiting van de ALV 2024.

Deel via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp