Algemene ledenvergadering 2021

apr, 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Beste Alkmaarders en Buitenpoorters,

Na een kleine opleving afgelopen zomer zijn we alweer sinds half december 2020 in lockdown. De één vindt het lekker rustig, de ander kan niet wachten tot er weer dingen mogen.

We kunnen voorlopig nog niet met een grote groep leden samenkomen om onze jaarlijkse ALV te houden.

Het bestuur van de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” maakt daarom gebruik van de haar toekomende bevoegdheid op grond van artikel 6 van De tijdelijke wet COVID-19 en ziet zich genoodzaakt de ALV digitaal te laten plaatsvinden. Vele verenigingen gingen ons hierin al voor en op deze wijze kunnen wij de ALV toch laten plaatsvinden.

Alle leden worden daarom hierbij geïnformeerd dat het voor eenieder mogelijk is om:
•    de algemene vergadering langs elektronische weg te volgen
•    tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.

Voor leden die niet aanwezig kunnen zijn, laat het bestuur weten dat de antwoorden op de tijdens de digitale ALV gestelde vragen op de website geplaatst worden.

Wij nodigen u van harte uit om bij de ONLINE-ALV aanwezig te zijn op: 
DINSDAG 25 MEI 2021 om 20.00 uur


Wilt u de vergadering digitaal bijwonen? Stuur dan een mail waarin u zich aanmeldt aan secretaris@8october.nl.

Vermeld in de mail:
•    Uw volledige naam
•    Het mailadres waarop u de uitnodigingslink wenst te ontvangen

U ontvangt in de week voorafgaand aan de ALV
•    De link om deel te nemen
•    De notulen van de ALV van 2020

—————————————-

 • ONLINE VIA ZOOM OM 20.00 UUR

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter en ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 8 september 2020
 4. Jaarverslag en terugblik op de digitale/Corona Ontzetviering 2020
 5. Financieel jaarverslag 2020*
 6. Verslag van de Kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring financieel jaarverslag 2021
 8. Kwijting aan bestuur voor afgelegde rekening en verantwoording
 9. Benoeming Kascontrolecommissie 2021
 10. Begroting 2021
 11. Samenstelling bestuur **

Pauze
12. Ontzetviering 2021
13. Rondvraag
14. Sluiting 

*             Wordt toegezonden op verzoek
**           Af- en toetredende (nieuwe)  bestuursleden en bestuursleden die herkiesbaar zijn

Deel via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp