Steunstichting


Stichting tot behoud van de viering “Alkmaar Ontzet”

(RSIN 860702753)

ANBI

De stichting is een ANBI-instelling (in aanvraag).

Contact

Donkstraat 14​1823 DN Alkmaar
Secretaris: Roy Schoonhoven
Email: info@8october.nl

Beleidsplan 2020

Doel van de steunstichting is:
Het beheren en besteden van middelen uit donaties, schenkingen, legaten en/of erfenissen ten behoeve van de jaarlijkse ontzetviering zoals georganiseerd door de 8 October Vereeniging “Alkmaar Ontzet” (hierna: “De Vereniging”), gericht op: continuïteit van de Alkmaarse Ontzetviering op de lange termijn (aanvullende) financiering van de activiteiten georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Ontzetviering financieren van noodzakelijke uitgaven en/of investeringen door of ten behoeve van de Ontzetvereniging beperken van de financiële risico’s De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Twee of drie bestuursleden worden benoemd vanuit De Vereniging. Een eventueel te benoemen vierde en/of vijfde bestuurslid kan een onafhankelijk lid zijn en niet verbonden met het bestuur van De Vereniging.

De functies in het bestuur zijn onbezoldigd.
Als bestuurders worden benoemd:

Frits Westerkamp (voorzitter)
Roy Schoonhoven (secretaris)
Edwin Buijsman (penningmeester)
Ynskje van den Brakel Visser
Sjaak Rietveld

Beleid

Het beleid van de Stichting is gericht op de continuïteit op lange termijn van de viering “Alkmaar Ontzet”. De gelden van de stichting worden daarom risicomijdend en zoveel mogelijke liquide beheerd. Jaarlijks wordt middels een jaarrekening verantwoording afgelegd over de ontvangsten en uitgaven, het bezit, het beheer en de besteding van de middelen.
Ten aanzien van de besteding van de middelen dient De Vereniging een verzoek in bij de Stichting om een bijdrage in de kosten van de viering zoals dat door de Vereniging wordt georganiseerd. Het verzoek dient met redenen te zijn omkleed, minimaal bestaande uit een toelichting omtrent het benodigde bedrag en de besteding daarvan.

​Financieel verslag

in aanvraag

ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Info

{{msg.body}}

×