LID WORDEN

ANBI info

De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we ons voor minimaal 90% inzetten voor het algemene nut. Hiervoor moeten we wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat we sinds 1 januari 2014 verplicht zijn om op onze website een aantal gegevens te publiceren:

De naam

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet

RSIN

816036482

Contactgegevens

Internet: www.8october.nl

Post: Postbus 3068, 1801 GB Alkmaar

Mail: info@8october.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Frits Westerkamp

Secretaris: Marit Mulder

Penningmeester: Ronny Schuijt

Overige bestuursleden:

Roy Schoonhoven

Rob Boerlage

Ingeborg Bijlsma

Gerard Kuijper

Gerben Kossen

Dolf Karssen

Annemarie Tel

Beleidsplan

Onze vereniging is gestoeld op het in stand houden van een belangrijke Alkmaarse, culturele traditie. Rond en op 8 oktober vieren vele Alkmaarders en buitenpoorters de overwinning op de Spaanse overheerser in 1573. De festiviteiten staan elk jaar in het teken van herdenken en vieren.De jaarlijkse ontzetviering kent een aantrekkelijk, vernieuwend en eigentijds programma met herkenbare, vertrouwde en terugkomende elementen in een logische samenhang. De viering is laagdrempelig van karakter met voor ieder wat wils op elk moment.De organisatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de Ontzetviering een evenement voor en door Alkmaarders is. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en steunt de commissies die met vele anderen zorgen voor realisatie. Het geheel gaat uit van vrijwilligheid en kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De gemeentelijke overheid, culturele instellingen, scholen, verenigingen, media en het bedrijfsleven/sponsors vervullen hierbij een ondersteunende rol.Bij het realiseren van dit alles wordt de Vereeniging gesteund door haar leden en de Poorterij van Alkmaar. De gemeente Alkmaar verstrekt subsidie en faciliteert.Onontbeerlijk zijn de bijdragen van sponsors. Ook zij zijn doordrongen van de noodzaak de 8 Octoberviering in stand te houden als onderdeel van de cultuur van de stad Alkmaar, haar inwoners en die van de omringende gemeenten.

Vermogen

De vermogenspositie van de vereniging heeft door een ontvangen nalatenschap in 2010 een stevige sprong voorwaarts gemaakt. Door deze meevaller heeft het bestuur kunnen besluiten dat voor de komende jaren negatieve exploitatiebegrotingen en –uitkomsten niet zullen leiden tot ingrijpende bestedingsbeperkingen . Geformuleerd is dat er moet kunnen worden geprofiteerd van de vermogenspositie en dat er sprake blijft van een goed weerstandsvermogen.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling

De vereniging heeft blijkens artikel 2 van de Statuten ten doel: het zo mogelijk elk jaar op acht oktober herdenken van de verdediging en het ontzet van Alkmaar in vijftienhonderd drieënzeventig. De vereniging beoogt het bevorderen van het bewustzijn van onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van stad Alkmaar. En verder ook de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van de stad Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.

Verslag activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij naar het programma op onze site.

Financiële verantwoording

Voor onze financiële verantwoording staan hier de door de algemene ledenvergaderingen vastgestelde balansen en resultatenrekeningen.

2012
2013
2015
2016
2017
2018
2020Het feest

De jaarlijkse viering van Alkmaar Ontzet op 8 oktober is hét feest voor Alkmaarders en door Alkmaarders. De Victorie op de Spanjaarden in 1573.

ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN  

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Digital Marketing door digitopa.nl

Info

{{msg.body}}

×