LID WORDEN

Algemene leden vergadering 2019


Beste Alkmaarders en buitenpoorters,
Binnen onze vereniging draait bijna alles om 8 October. Op die paar dagen in oktober moeten alle plannen die gedurende het hele jaar worden gemaakt op hun plaats vallen. Al het werk dat wordt gedaan door die honderden vrijwilligers laten wij dan aan Alkmaar zien. Maar een Vereeniging heeft ook een ledenvergadering en een bestuur. Zonder goed functionerende "instituten" kunnen viering en herdenking niet worden gehouden. Daarom doet de "kascommissie" verslag van haar bevindingen, legt de penningmeester het jaarverslag en de financiële verslagen aan de ALV voor en vraagt het bestuur aan de vergadering een uitspraak over hoe het bestuur heeft gefunctioneerd over 2018.

U ziet in de uitnodiging voor de ledenvergadering dat ook de nieuwe website zal worden gepresenteerd. Vooral door de communicatiecommissie is daaraan keihard gewerkt. Belangrijk daarbij is dat veel "ledenzaken" voortaan makkelijker door u zelf kunnen worden geregeld via de website. U zult zien: het is niet alleen mooier maar ook praktischer geworden. Ook zal er gesproken worden over de oprichting van een Stichting Vrienden van 8 October. Op de vergadering zullen wij uitleggen waarom het belangrijk is dat een vriendenstichting een goed idee is. Bij de afgelopen 8 October hebben drie nieuw toegetreden bestuursleden de viering georganiseerd, zodat zij dit jaar de functies kunnen overnemen van Frans Tauber, Els de Boer en mijzelf. Op de ALV mag ik Frans en Els uitvoerig in het zonnetje zetten en dat zal ik doen. Olaf Koch en Rob Boerlage zullen de evenementen van Frans Tauber en Els de Boer overnemen. Verder stelt het bestuur voor dat Frits Westerkamp voorzitter wordt van onze mooie Vereeniging. Omdat zij alle drie al lid zijn van het bestuur, weten wij dat wij uitstekende kandidaten hebben gevonden voor het vervullen van de bestuursfuncties die wij op het oog hebben. Op de ledenvergadering zal het thema voor de viering van 2019 worden onthuld. Behalve een paar ontwerpers en een commissie die over het thema beslist, is dat een goed bewaard geheim. Alleen dat al is goede reden om naar de ledenvergadering te komen.

Dit is de laatste keer dat ik u, als voorzitter, uitnodig voor de ledenvergadering. Ook ik neem afscheid van het bestuur. Ook zonder Els, Frans en mij blijven er gelukkig heel veel mensen bij de Vereeniging en het bestuur betrokken die met hart en ziel zich inzetten voor de viering en herdenking. Daarom verlaten wij met een gerust hart het bestuur en draag ik met groot vertrouwen de voorzittershamer over aan mijn opvolger. Ik verheug mij op de ledenvergadering maar zeker ook op de viering van 2019.

Op dinsdag 14 mei 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in Grand Café Koekenbier,
Kennemerstraatweg 16, 1815 LA Alkmaar. Wij nodigen u van harte uit om hierbij vanaf 20.00 uur
aanwezig te zijn.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen voorzitter en ingekomen stukken
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2018*
4. Jaarverslag en terugblik op de Ontzetviering 2018
5. Nieuwe website
6. Financieel jaarverslag 2018*
7. Verslag van de Kascontrolecommissie
8. Goedkeuring financieel jaarverslag 2018
9. Kwijting aan bestuur voor afgelegde rekening en verantwoording
10. Benoeming Kascontrolecommissie 2019
11. Begroting 2019*
12. Oprichting van de Stichting Vrienden van 8 October
13. Samenstelling bestuur: aftredende bestuursleden en bestuursleden die herkiesbaar zijn
pauze
14. Ontzetviering 2019
15. Rondvraag
16. Sluiting
* In te zien via www.8october.nl of vanaf 19.30 uur voorafgaand aan de ledenvergaderingshareShare


ALKMAARDERS OPGELET!

Word ook lid van de 8 October Vereeniging!

AANMELDEN  

vraag of opmerking?

E-mail

info@8october.nl

Postadres

8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
Postbus 3068
1801 GB Alkmaar

IBAN

NL78RABO0396422713

Hosting door SQR.nl

Digital Marketing door digitopa.nl

Info

{{msg.body}}

×