Begunstiging

Naast lid worden van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet of het sponsoren van onze activiteiten, zijn er ook andere manieren om de Vereeniging te begunstigen.

Nalatenschappen

U kunt de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet ook steunen door middel van een nalatenschap. Het totaal nagelaten bedrag komt ten goede aan de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet.
Goede doelen, mits opgenomen in het ANBI-register,  zijn namelijk vrijgesteld van belastingen over nalatenschappen en schenkingen. De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet heeft een ANBI-beschikking. U kunt de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet in uw testament opnemen als (mede) erfgenaam. Ook kunt u een legaat opnemen in uw testament.

Uw notaris kan u alles vertellen over nalatenschappen.

Schenkingen

Hetgeen hiervoor onder Nalatenschappen is vermeld geldt in grote lijnen ook voor schenkingen. Ook deze kunnen belastingvrij aan de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet ten goede komen als gevolg van de ANBI-beschikking.

Periodiek schenken/lijfrente

Een periodieke gift, ook wel periodiek schenken of lijfrenteschenking genoemd, wordt middels een schenkingsovereenkomst vastgelegd. De schenking behelst de verplichting om gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks een bedrag uit te keren aan een algemeen nut beogende instelling. Door de schriftelijke vastlegging mag het jaarlijks gedoneerde bedrag, als persoonsgebonden aftrekpost, volledig afgetrokken worden van het belastbaar inkomen van de donateur.

De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is met notariskantoor Erkamp Boot Willemsen te Alkmaar overeengekomen dat deze een voor de schenker kosteloze notariële akte kan opmaken. De schenking moet dan wel tenminste € 250,- per jaar zijn.

Sinds 2014 is het ook mogelijk e.e.a. middels een onderhandse akte te regelen. Via deze link is meer informatie beschikbaar:

Mocht u belangstelling hebben voor deze wijze van begunstiging, stuurt u dan een mail naar: penningmeester@8october.nl of stuur ons een bericht naar Postbus 3068, 1801 GB Alkmaar. Wij nemen dan contact met u op.

Banknummer
Het IBAN van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is NL78 RABO 0396 4227 13.