ANBI info

De 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we ons voor minimaal 90% inzetten voor het algemene nut. Hiervoor moeten we wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat we sinds 1 januari 2014 verplicht zijn om op onze website een aantal gegevens te publiceren:

De naam
8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet
RSIN
816036482
Contactgegevens
Internet: www.8october.nl
Post: Postbus 3068, 1801 GB Alkmaar
Mail: info@8october.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Bas de Regt
Secretaris:
Marit Mulder
Penningmeester:
Edwin Buijsman
Overige bestuursleden:
Roy Schoonhoven
Els de Boer
Rob Boerlage
Frans Tauber
Olaf Koch
Rob Kossen
Harry de Bles
Ingeborg Bijlsma
Frits Westerkamp 
Michelle van Nieuwenhoven

Beleidsplan
Onze vereniging is gestoeld op het in stand houden van een belangrijke Alkmaarse, culturele traditie. Rond en op 8 oktober vieren vele Alkmaarders en buitenpoorters de overwinning op de Spaanse overheerser in 1573. De festiviteiten staan elk jaar in het teken van herdenken en vieren.
De jaarlijkse ontzetviering kent een aantrekkelijk, vernieuwend en eigentijds programma met herkenbare, vertrouwde en terugkomende elementen in een logische samenhang. De viering is laagdrempelig van karakter met voor ieder wat wils op elk moment.
De organisatie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de Ontzetviering een evenement voor en door Alkmaarders is. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en steunt de commissies die met vele anderen zorgen voor realisatie. Het geheel gaat uit van vrijwilligheid en kent een hoge mate van zelfwerkzaamheid. De gemeentelijke overheid, culturele instellingen, scholen, verenigingen, media en het bedrijfsleven/sponsors vervullen hierbij een ondersteunende rol.
Bij het realiseren van dit alles wordt de Vereeniging gesteund door haar leden en de
Poorterij van Alkmaar. De gemeente Alkmaar verstrekt subsidie en faciliteert.
Onontbeerlijk zijn de bijdragen van sponsors. Ook zij zijn doordrongen van de noodzaak de 8 Octoberviering in stand te houden als onderdeel van de cultuur van de stad Alkmaar, haar inwoners en die van de omringende gemeenten.

Vermogen
De vermogenspositie van de vereniging heeft door een ontvangen nalatenschap in
2010 een stevige sprong voorwaarts gemaakt. Door deze meevaller heeft het bestuur kunnen besluiten dat voor de komende jaren negatieve exploitatiebegrotingen en –uitkomsten niet zullen leiden tot ingrijpende bestedingsbeperkingen . Geformuleerd is dat er moet kunnen worden geprofiteerd van de vermogenspositie en dat er sprake blijft van een goed weerstandsvermogen.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning. Ten behoeve van de vereniging
gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling
De vereniging heeft blijkens artikel 2 van de Statuten ten doel: het zo mogelijk elk jaar op acht oktober herdenken van de verdediging en het ontzet van Alkmaar in vijftienhonderd drieënzeventig.
De vereniging beoogt het bevorderen van het bewustzijn van onze democratische verworvenheden van vrijheid en verdraagzaamheid onder meer bekeken vanuit de historische betekenis van stad Alkmaar. En verder ook de binding en saamhorigheid in de Alkmaarse samenleving te versterken en de identiteit van de stad Alkmaar en haar gemeenschap uit te bouwen.

Verslag activiteiten
Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen wij naar het programma op onze site.

Financiële verantwoording
Voor onze financiële verantwoording verwijzen wij naar deze link, waaronder de door de algemene ledenvergaderingen vastgestelde balansen en resultatenrekeningen vanaf 2012 te vinden zijn.